Avtryck från en epok

Avtryck från en epok – Industriminnen i Halland speglar anläggningar och byggnader med anknytning till länets industriella utveckling. Läsaren får i en inledande översikt möta den intressanta historien bakom flera av Hallands näringar, industriföretag och kommunikationer. Men här ges framför allt en fördjupad beskrivning av sådana näringsgrenar som man kanske inte i första hand förknippar med det agrara kustlänets näringsliv. Näringar som ändå är och har varit av vital betydelse för Hallands industriella utveckling. Här skildras ingående den halländska skogsindustrin, stenindustrin och kraftindustrin liksom den för varuförsörjning och samfärdsel viktiga infrastrukturen i form av hamnar och järnvägar. Texterna illustreras genomgående med ett stort antal bilder av vilka de flesta inte tidigare är publicerade. Författarna, Bengt Spade och Gösta Carlsson, är bosatta i länet och har alltsedan ungdomsåren intresserat sig för industrins och kommunikationens historia. De har även varit yrkesverksamma i några av de näringar som beskrivs. Förutom en länsomfattande inventering, arkivmaterial och intervjuer stöder de sig därför på egna erfarenheter och kunskaper förvärvade under drygt fyra decennier. De flesta illustrationerna utgörs av foton som författarna tagit under åren 1960–2006. Boken är slut på förlaget.